Orthodontics is the speciality of the odontology that focuses on the study, prevention, diagnosis and treatment of the misplacement of the teeth, malocclusions and disposition of the dental arches.

This way so, orthodontics does not exclusively treat the position of the dental pieces, but also the correction of the jaws (upper jaw to mean the upper zone and jaw to mean the lower zone). Maxilofacial orthopedics is the branch of orthodontics that foceses on the above mentioned correction.

The principal aim of orthodontics is to restore the morphologic and functional balance of the oral cavity, besides influencing the improvement of the oral aesthetics.

Which are the bite patterns that may require an orthodontic treatment?

Dental malocclusion is an incorrect alignment of the upper and lower teeth and the term could also refer to an incorrect matc between the upper jaw and the lower jaw.

In modern orthodontics, it is not enough to evaluate the malocclusions only basing in a single classification of dental relations:

 • Type I: jaws in the correct position and advanced upper arches (a); or jaws in the correct position and backward position of the dental arches (b).
 • Type II: jaws in the correct position and advanced upper arch (c); or advanced upper maxilla and upper arch with lower maxilla and lower arch in the correct position (d).
 • Type III: jaws in the correct position and advanced lower arch (e); or advanced lower maxilla anb lower arch with upper arch and upper maxilla in the correct position (f).
Bite patterns. Orthodontics

Which pathologies could be treated with orthodontics?

Orthodontics could correct the problems caused by the different bite patterns:

 • Cross bite
 • Open bite
 • Overbite
 • Dental crowding
 • Gap teeth
 • Removed dental pieces
 • Jaws of limited cavity
 • Twisted teeth

Which pathologies could be treated with maxilofacial orthopedics?

Maxilofacial orthopedics is a branch of the orthodontics and focuses on the correct growth of the maxillary bones (upper jaw and jaw). Maxilofacial orthopedics treatments are especially carried out in early ages. Hence the importance of an early diagnosis and interceptive prevention of severe malocclusions  and the prevention interceptiva of the severe maloclusiones during childhood.

Which are the appliances use in orthodontics? 

The are three types of orthodontic appliances:

1- Functional appliances: 

They are removable appliances designed to achieve functional modifications. In other words, these appliances change the function of the muscles of the face. Generally, they are in use in early ages to avoid major structural problems in adult life.

2- Removable appliances: 

As the Spanish Society of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, the removable appliances are “those that patient himself/herself can take off/take on for cleaning, but when they need to be used, are firmly fastened to the dental pieces”. They act directly on the teeth and/or maxilla. Extremely useful in the following cases:

 • Maxilla expansion
 • Correction of cross bites
 • Minor dental crowding

3- Fixed appliances: 

Ortodoncia estética en Clínica dental Ortiz-Vigón

The fixed appliances could individually displace each and every of the dental pieces in any direction, which does not occur with other appliances. The famous brackets are the most known fixed appliance. The white brackets hae also become popular in the recent years. Very useful in the following cases:

 • Dental malocclusions
 • Twisted teeth
 • Closing spaces between teeth
 • Angular correction of the position of upper and lower incisors.
 • Multiple movements

Invisalign, the alternative to brackets

Ortodoncia invisible en Clínica Ortiz-Vigón: InvisalignEven if the main goal of orthodontics is to correct positional irregularities, it is true patients attach great importance to the aesthetic factor.

At Ortiz-Vigón Clinic, we will also work with Invisalign, the alternative for an orthodontic treatment to align and straighten the dental pieces. These are custo made removable clear aligners. Advantages:

 • Removable: they can be easily removed to eat and to brush the teeth
 • Precise: made to measure and adapted to the teeth
 • Comfortable: they do not cause the little inconveniences that brackets may cause
 • Esthetic: they cannnot be seen at first sight

Anyhow, attending to the clinical needs of the patient and his/her requirements, our team will decide which is the best and the convenient treatment for each patient. Do not wait anymore, make an appointment.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,print,mail,whatsapp” style=”icon”][stm_post_comments]
[stm_sidebar sidebar=”812″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Ortodontzia hortzen malposizioen, maloklusioen eta hortz-aretoen ikerketaz, prebentzioaz, diagnostikoaz eta tratamenduaz arduratzen den odontologiaren espezialitatea da.

Horrenbestez, ortodontziak ez du soilik hortzen kokapena tratatzen, baizik eta maxilarren zuzenketa ere (bai goi-maxilarra zein behe-maxilarra). Aupergi-masailetako ortopedia da zuzenketa horretaz arduratzen den orotodontziaren adarra.

Ortodontziaren helburu nagusia aho-eremuaren oreka morfologikoa eta funtzionala berreskuratzea eta aho-hortzetako estetikan eragina izatea da.

Zeintzuk dira ortodontzia tratemenduren bat behar dituzten haginkada ereduak?

Hortz-maloklusioa goikaldeko eta behekaldeko hortzen lerrokatze desegokia da eta adiera honek goi-maxilarraren eta behe-maxilarraren arteko ahozkatze okerrari ere egiten dio erreferentzia.

Ortodonztia modernoan, ez da nahikoa malokklusioak hortzen kokapenaren arabera soilik sailkatzea:

 • I klasea: maxilarrak kokapen zuzenean eta hortz-aretoak aurreratuak (a), edo maxilarrak kokapen zuzenean eta hortz-aretoak atzeraturik (b).
 • II klasea: maxilarrak kokapen zuzenean eta goiko hortz-aretoa aurreraturik (c); goiko maxilarra eta hortz-aretoa aurreraturik eta beheko hortz-areto eta maxilarra kokapen zuzenean (d).
 • III klasea: maxilarrak kokapen zuzenean eta beheko hortz-aretoa aurreraturik (e); edo beheko maxilarra eta hortz-aretoa aurreraturik eta goiko hortz-aretoa eta maxilarra kokapen zuzenean (f).
Ortodontzia ereduak

Zer zuzendu daiteke ortodontziarekin?

Ortodontzia espezialitateak haginkada eredu desberdinek sor ditzaketen arazoak zuzendu ditzake:

 • Haginkada gurutzatua
 • Haginkada irekia
 • Gainhaginkada
 • Hortzen pilatzea
 • Hortz banatuak
 • Lekuz kanpo dauden hortzak
 • Zabalera murritzeko maxilarrak
 • Hortz biratuak

Zer zuzendu daiteke aurpegi-maisailetako ortopediarekin?

Aurpegi-masailetako ortopedia ortodontziaren adarra da eta maxilarretako hezurren hazkunde egokiaz arduratzen da. Adin goiztiarretan burutzen dira batez ere aurpegi-masailetako ortopedia tratamenduak. Horregatik dira hain garrantzitsuak diagnostiko goiztiarra eta prebentzio eskuhartzailea haurtzaroan.

Zeintzuk aparatu erabiltzen dira ortodontziaren tratamenduetan?

Ortodontziaren alorrean hiru aparatu mota erabiltzen dira gehienbat:

1- Aparatu funtzionalak:

Aparatu aldakor hauek aldaketa funtzionalak eragiteko diseinaturik daude. Beste modu batera esanda, apartu hauek aurpegiko muskuluen funtzioa aldatzeko gaitasuna dute. Pazientearen handitze urteetan erabiltzen dira orokorrean, baztez ere helduaroan agertu daitezkeen arazo estrukturalak edikiteko.

2- Aparatu aldakorrak:

Espainiako Ortodontzia eta Aurpegi-masaileko Ortopedia Erakundeak dioen moduan, aparatu aldakorrak “pazienteak berak garbiketerako kendu ditzakeen aparatuak dira, nahiz eta erabiltzerako orduan hortzetarako tinko finkatuta egon”. Zuzeneko eragina dute hortzetan eta maxilarretan. Oso baliagarriak hurrengo egoera hauetan:

 • Maxilarren espantsioan
 • Haginkada gurutzatuak zuzentzeko
 • Hortzen pilaketa arinetan

3- Aparatu aldaezinak:

Ortodoncia estética en Clínica dental Ortiz-Vigón

Aparatu aldaezinek bakarka mugitu ditzakete ahoko hagin guztiak eremuaren edozein noranzkoan eta hori bestelako aparatuek eskaintzen ez duten abantaila da. Bracket ezagunak dira mota hauetako aparaturik entzutetsuenak. Azken urteotan gainera, oso ezaguna egin da ortodontzia estetikoa (bracket zuriak), lehen begiratuan ikusten ez dena.

 • Haginen malposizioa (hortzaren koroa edo erroa dagokien lekuan ez daudenean)
 • Hortz biratuak
 • Hortzen arteko espazioak ixteko
 • Goiko eta beheko ebakortzen zuzenketa angularra
 • Mugimendu anitzak

Invisalign, bracket-en alternatiba

Ortodoncia invisible en Clínica Ortiz-Vigón: Invisalign

Ortodontziaren oinarrizko eginkizuna irregulartasun posizionalak zuzentzea bada ere, egia da pazienteek garrantzia handia ematen diotela faktore estetikoari.

Ortiz-Vigón Klinikan, Invisalign-ekin ere egingo dugu lan, hortzak lerrotzeko eta zuzentzeko tratamendu ortodontikoaren alternatiba. Neurrira egindako eta aldakorrak diren lerrotzaile transparenteak dira. Abantailak:

 • Aldakorrak: jateko edo haginak garbitzerako orduan kendu egin daitezke
 • Zehatzak: neurrira egindakoak diren arren, haginaren mugimenduetara egokitzen dira
 • Erosoak: ez dute bracket-ek eragin ditzeketen eragozpenak sortzen
 • Estetikoak: gardenak direnez, inork ez du jakingo pazientea tratamendu ortodontikoarekin dgaoela

Edozein modutan, eta pazientearen beharrak eta eskakizunak kontuan harturik, ortodontzia taldeak eta bestelako espezialistek, behar izanez gero, erabakiko dute zein den irtenbiderik egokiena. Ez ezazu gehiago itxaron, ordua hartu.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,print,mail,whatsapp” style=”icon”][stm_post_comments]
[stm_sidebar sidebar=”812″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

La ortodoncia es la especialidad de la odontología que se ocupa del estudio, la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las malposiciones de los dientes, las maloculsiones y la disposición de las arcadas dentales.

Así pues, la ortodoncia no trata exclusivamente la posición de las piezas dentales, sino también la corrección de los maxilares (maxilar superior para referirnos a la zona superior y mandíbula para referirnos a la zona inferior). La ortopedia maxilofacial es la rama de la ortodoncia que se ocupa de dicha corrección.

El principal objetivo de la ortodoncia es restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la cavidad oral, además de influir en la mejora de la estética bucodental.

¿Cuáles son los patrones de mordida que pueden necesitar un tratamiento de ortodoncia?

La maloclusión dental es una alineación incorrecta de los dientes superiores e inferiores y el término también puede hacer referencia a que el maxilar superior y la mandíbula no encajan de forma correcta.

En la ortodoncia moderna, no es su­ficiente valorar las maloclusiones basándose solo en una clasi­ficación de relaciones dentarias:

 • Clase I: maxilares en posición correcta y arcadas dentales adelantadas (a); o maxilares en posición correcta con arcadas dentales retrasadas (b).
 • Clase II: maxilares en posición correcta y arcada superior adelantada (c); o maxilar superior y arcada superior adelantadas con arcada y maxilar inferiores en correcta posición (d).
 • Clase III: maxilares en posición correcta y arcada inferior adelantada (e); o maxilar inferior y arcada inferior adelantadas con arcada y maxilar superiores en correcta posición (f).

¿Qué se puede corregir con la ortodoncia?

La especialidad de la ortodoncia corrige los siguientes problemas originados por los distintos patrones de mordida:

 • Mordida cruzada
 • Mordida abierta
 • Sobremordida
 • Apiñamiento de las piezas dentales
 • Dientes separados
 • Piezas dentales descolocadas
 • Maxilares de escasa cavidad
 • Dientes rotados

¿Qué se puede corregir con la ortopedia maxilofacial?

La ortopedia maxilofacial es una rama de la ortodoncia y se encarga del correcto crecimiento de los huesos maxilares (maxilar superior y mandíbula). Los tratamientos de ortopedia maxilofacial se llevan a cabo, sobre todo, en edades tempranas antes del fin del crecimiento. De ahí la importancia del diagnóstico precoz y la prevención interceptiva de las maloclusiones severas durante la niñez.

¿Qué aparatos se utilizan en los tratamientos de ortodoncia?

En el campo de la ortodoncia se utilizan principalmente tres tipos de aparatos:

1- Aparatos funcionales:

Se trata de aparatos removibles diseñados para realizar modificaciones funcionales. O lo que es lo mismo, estos aparatos varían la función de los músculos de la cara. Generalmente se utilizan en edades de desarrollo para evitar problemas estructurales mayores en edad adulta.

2- Aparatos removibles:

Como indica la Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial, los aparatos removibles “son aquellos que se los puede quitar el mismo paciente para limpieza, pero que, cuando se usan, van fi­rmemente sujetos a las piezas dentarias”. Actúan directamente sobre los dientes y/o maxilares. De gran utilidad en los siguientes casos:

 • Expansión de los maxilares
 • Corrección de mordida cruzada
 • Apiñamiento leve

3- Aparatos fijos:

Ortodoncia estética en Clínica dental Ortiz-Vigón

Los aparatos fi­jos pueden desplazar de forma individual todas y cada una de las piezas dentarias en cualquier dirección del espacio, lo que no sucede con los demás aparatos. Los famosos brackets son el aparato fijo más conocido. También se ha popularizado en los últimos años la ortodoncia estética (brackets blancos), que no se ve a primera vista. De gran utilidad en los siguientes casos:

 • Malposición dentaria (cuando la corona o el diente de la raíz está muy desplazada de su posición correcta)
 • Dientes rotados
 • Cierre de espacios entre piezas dentales
 • Corrección angular de la posición de incisivos superiores, inferiores o de ambos.
 • Movimientos múltiples

Invisalign, la alternativa a los brackets

Ortodoncia invisible en Clínica Ortiz-Vigón: InvisalignSi bien la principal función de la ortodoncia es corregir irregularidades posicionales, es cierto que los pacientes dan gran relevancia al factor estético.

En Clínica Ortiz-Vigón, también trabajaremos con Invisalign, la alternativa para un tratamiento ortodóntico para alinear y enderezar las piezas dentales. Se trata de alineadores (“fundas”) transparentes removibles hechas a medida. Ventajas:

 • Removibles: se pueden quitar y poner a la hora de comer o para cepillarse los dientes
 • Exactos: están hechos a medida, y siempre adaptándose al movimiento del diente
 • Cómodos: no originan las pequeñas molestias que pueden causar los brackets
 • Estéticos: al ser transparentes, nadie reparará en el tratamiento ortodóntico

De cualquier modo, atendiendo a las necesidades clínicas del paciente y a los requerimientos del mismo, el equipo de ortodoncia y el resto de especialistas, si fuera necesario, decidirá cuál es el tratamiento idóneo para cada paciente. No esperas más, pide cita.

[easy-social-share buttons=”facebook,twitter,google,linkedin,print,mail,whatsapp” style=”icon”][stm_post_comments]
[stm_sidebar sidebar=”812″]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

¡Tú solución en un click!

¿Tienes preguntas? Deja tus datos y nos pondremos en contacto contigo.

Open chat
1
¿Cómo te ayudamos?
Scan the code
Bienvenid@ a clínica Ortiz-Vigón,
¿Cómo puedo ayudarte?